Ένας από τους πρωταρχικούς και άρα ιδιαίτερα σημαντικούς στόχους αποτέλεσε η οικονομική εξυγίανση και ο εξορθολογισμός των οικονομικών μεγεθών του Δήμου Χαλανδρίου. Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής ήταν η εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, που να εξασφαλίζει την αποτελεσματική του λειτουργία. Έτσι, όχι μόνο θα μπορούσε ο Δήμος να προσφέρει έργο στους δημότες αλλά θα έθετε τις βάσεις και για μια πορεία ανάπτυξης.

Γιώργος_Κουράσης_Δήμαρχος_Χαλανδρίου_Οικονομική_Αναδιοργάνωση4

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, μπορούμε με ασφάλεια και υπερηφάνεια να πούμε ότι ο στόχος μας επετεύχθη. Όχι χωρίς κόπο και όχι χωρίς τη συστηματική προσπάθεια των υπηρεσιών μας αλλά με σκληρή δουλειά και προγραμματισμό, προχωρήσαμε με σταθερότητα, αφοσίωση και επιμονή προς την κατεύθυνση αυτή. Σε αυτά τα πλαίσια, και στα έτη που αναφερόμαστε παραμείναμε συνεπείς στον σχεδιασμό μας και τις δεσμεύσεις μας και εστιάσαμε στα ακόλουθα:

 •  Διεκδικήσαμε και πήραμε κοινοτικούς και άλλους πόρους για την υλοποίηση δράσεων χωρίς επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών του Δήμου μας.
 •  Επιδιώξαμε και επιτύχαμε την αποτελεσματικότερη διαχείριση απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
 •  Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στον εξορθολογισμό των δαπανών και του λειτουργικού κόστους του Δήμου μας καθώς και μεγάλη έμφαση στην αποπληρωμή των οφειλών μας παρελθόντων ετών.
 • Προχωρήσαμε στην αναδιάρθρωση του δανεισμού μας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μειώνοντας την ετήσια τοκοχρεολυτική δόση σημαντικά και αυξάνοντας την ταμειακή μας ρευστότητα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 2011 η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ήταν 1.494.276,88 € ενώ σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 366.616,95 €. Επομένως, 1.127.696,93 € ανά έτος διαθέσιμα για τρία έτη.
 • Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, βελτιώνοντας σημαντικά την οικονομική θέση του Δήμου και αποκαθιστώντας την αξιοπιστία του προς κάθε κατεύθυνση.

Επιδιώξαμε, λοιπόν, επίμονα και καταφέραμε τα τελευταία χρόνια ένα ποιοτικό άλμα στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας εξασφαλίζοντας την δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον θέτοντας στόχους ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους. Παρά τις συνεχείς μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων τα τελευταία χρόνια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, την πίεση που υπέστησαν από την βαθιά οικονομική ύφεση οι ίδιοι πόροι του Δήμου αλλά και το βάρος των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών πολλών ετών, μελετώντας κανείς τους Ισολογισμούς της περιόδου 2010-2012 διαπιστώνει τα εξής:

 • Μείωση του συνόλου των υποχρεώσεων του Δήμου κατά 3,6 εκ.ευρώ. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι χωρίς την σύναψη νέων δανείων, αποπληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια 5,3 εκ. ευρώ από τα υπάρχοντα δάνεια, καθώς επίσης κάθε έτος τακτοποιούνταν μέρος ληξιπρόθεσμων οφειλών προμηθευτών-εργολάβων με αποτέλεσμα με το κλείσιμο του 2012 αυτές να διαμορφωθούν σε 5,9 εκ. ευρώ. Σε αυτή την διαδικασία έρχεται να προστεθεί η ένταξη μας στο πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών περασμένων ετών από το οποίο έχουμε ήδη απορρόφηση 4,7 εκ. ευρώ εξυπηρετώντας το μεγαλύτερο μέρος από αυτές.

Γιώργος_Κουράσης_Δήμαρχος_Χαλανδρίου_Οικονομική_Αναδιοργάνωση

Διάγραμμα 2: Με δεδομένο ότι η έκτακτη επιχορήγηση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορούσε σε οφειλές που καταγράφονταν ως 31/12/2012 και από το εγκεκριμένο κονδύλι έχουμε απορροφήσει 4.500.000,00 ευρώ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το 2013 το σύνολο των προμηθευτών θα μειωθεί ανάλογα αλλά ασφαλώς και θα προστεθούν οι υποχρεώσεις του 2013 (Στοιχεία από τους επίσημους ισολογισμούς του Δήμου).

 • Παρά την μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων, κατά 3,4 εκ. ευρώ, ο Δήμος μας κατάφερε, με την αύξηση των ιδίων πόρων, να κρατήσει σχεδόν στα ίδια επίπεδα τα έσοδά του τα τελευταία δύο έτη.
 • Οι καταγεγραμμένες απαιτήσεις έχουν αυξηθεί 1 περίπου εκ. ευρώ, όπου μαζί με τα διαθέσιμα του Δήμου ανεβάζουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού στα 6,6 εκ.ευρώ.

Γιώργος_Κουράσης_Δήμαρχος_Χαλανδρίου_Οικονομική_Αναδιοργάνωση2

Διάγραμμα 3: Ετήσια εξέλιξη των εσόδων του Δήμου (δεν περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις) στο διάστημα 2011-2013.

Γιώργος_Κουράσης_Δήμαρχος_Χαλανδρίου_Οικονομική_Αναδιοργάνωση3

Διάγραμμα 4: Κατανομή και ετήσια εξέλιξη των εσόδων του Δήμου από επιχορηγήσεις. Είναι φανερή η δραματική μείωση στην τακτική επιχορήγηση από την κεντρική κυβέρνηση καθώς και η καταλυτική αύξηση των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που επιτεύχθηκε μέσα από τις εγκρίσεις των προτάσεων του Δήμου.

 • Επιπλέον το κονδύλι του «κόστους αγαθών και υπηρεσιών» μειώθηκε σημαντικά 3,5 εκ. ευρώ όπως και το σύνολο των εξόδων κατά μικρότερο βέβαια ποσοστό
 • Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων εμφανίζουν αύξηση (π.χ. αύξηση εσόδων από παράνομη στάθμευση 630.000,00 ευρώ, εισπράξεις για λειτουργικές δαπάνες του 2011 οι οποίες και εισπράχθηκαν το 2012 κλπ)
 • Τέλος, ο ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2012 έκλεισε με 3,29 εκ. ευρώ κέρδη. Συμπερασματικά και σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2012, ο Δήμος Χαλανδρίου εμφανίζει μια υγιή και αξιόπιστη οικονομική θέση, η οποία φέρει τα παρακάτω αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά :
 1. τον υψηλότερο δείκτη οικονομικής αυτονομίας των τελευταίων 10 ετών (ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο παθητικού ισούται με 0,70, το οποίο σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια του Δήμου καλύπτουν το 70%, γεγονός που εξασφαλίζει αυτονομία δεδομένου ότι αυτά είναι προβλέψιμα και άρα δίνουν την δυνατότητα προγραμματισμού),
 2. δείκτη γενικής ρευστότητας μεγαλύτερο της μονάδας για πρώτη χρονιά (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) και τέλος,
 3. ιδιαίτερα μικρή δανειακή επιβάρυνση της τάξης του 0,18 όταν ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ενός Δήμου κυμαίνεται μεταξύ 0,50-0,75 (ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια).

Αυτή η ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες τις δικές μας καθώς και των υπηρεσιών μας και μας κάνει περήφανους και αισιόδοξους για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου μας.